INSTYTUT INŻYNIERII CIEPLNEJ I OCHRONY POWIETRZA (Ś-4) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

Główna

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza kształci na specjalności

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo ,Wentylacja i Klimatyzacja (COWiK) inżynierów w branży instalacyjnej: 
 

 •    ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja,
 •    ochrona powietrza, unieszkodliwianie odpadów i gospodarka energią cieplną

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza realizuje prace naukowo-badawcze, projektowe, studialne, ekspertyzy i pomiary w zakresie:
 
 •     efektywnych - proekologicznych systemów ogrzewania i wentylacji,
 •     optymalizacji systemów klimatyzacyjnych i ziębniczych,
 •     odzysku i wykorzystania gazu wysypiskowego,
 •     odsiarczania i odazotowania spalin oraz kontroli ich składu,
 •     ocen oddziaływania na środowisko,
 •     opracowywania i wdrażania urządzeń do termicznego unieszkodliwiania odpadów przy wykorzystaniu techniki fluidalnej,
 •     wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
 •     audytów energetycznych oraz ocen systemów cieplnych budynków,
 •     wprowadzania proekologicznych rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji.

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza był w krakowskim środowisku akademickim pierwszą jednostką prowadząca badania i kształcącą w zakresie projektowania instalacji zapewniających komfort cieplny zarówno w przestrzeni gospodarstw indywidualnych, obiektów biurowych jak i przemysłowych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa powołania jednostki powstała w roku 1975. Ostateczną nazwę Instytut otrzymał 1 kwietnia 1992. Obecnie w Instytucie pracuje 27 osób oraz współpracuje 4 Doktorantów. Instytut składa się z dwóch Katedr: Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów, kierowaną przez prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefera oraz Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa kierowaną przez prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale. W skład katedry wchodzi również akredytowane przez PCA Laboratorium Inżynierii Cieplnej.

Interdyscyplinarność dziedziny Inżynieria Środowiska powoduje, że zainteresowania pracujących u nas specjalistów są ukierunkowane na zagadnienia cieplno-przepływowe w układach chłodniczych i kotłowych, rozwój technologii z zastosowaniem OZE; konstrukcję, sterowanie i automatykę układów kotłowych, gospodarkę odpadami. Efektem prac w zakresie badań podstawowych jaki i aplikacyjnych są publikacje zarówno w czasopismach zagranicznych  (Energy and Buildings, Journal of Thermal Science, Applied Thermal Engineering, Chemistry Central Journal, Fuel) oraz krajowych (Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja), a także patenty.

Jednostka dysponuje dużą przestrzenią laboratoryjną w postaci hali technologicznej, w której usytuowano liczne stanowiska laboratoryjne z zakresu wentylacji i klimatyzacji.  Dodatkowo dysponujemy 7 salami laboratoryjnymi oraz salami audytoryjnymi.  

Priorytetowym zadaniem Instytutu jest kształcenie inżynierów, którzy będą umieli zaprojektować nowoczesne systemy ogrzewania i chłodzenia budynków („HVAC”), z zachowaniem komfortu cieplnego w pomieszczeniach, przy racjonalnym wykorzystaniu OZE oraz ze zminimalizowaniem negatywnego wpływu obiektów na środowisko.  Absolwenci UCZ mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze) bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Odpowiadając na zapotrzebowanie jednostek zewnętrznych realizujemy m. in.opinie eksperckie (oceny systemów cieplnych budynków), oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, projekty procesowe instalacji przetwarzania odpadów, audyty energetyczne