INSTYTUT INŻYNIERII CIEPLNEJ I OCHRONY POWIETRZA (Ś-4) 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

 


Tematy prac dyplomowych STUDIA NIESTACJONARNE (wersja z dnia 29.03.2018):
Tematy prac magisterskich
Tematy prac inżynierskich
 
Zapisy w sekretariacie instytutu Ś-4 pokój H16 zgodnie z terminarzem zapisów na prace dyplomowe. Po zakończeniu zapisów  w sekretariacie czyli po 15 października zmiana promotora pracy lub zapisanie się na pracę odbywa się w uzasadnionych przypadkach drogą formalną przez złożenie podania do Dyrektora Instytut Ś-4 ds. kształcenia.
 
 
Tematy prac dyplomowych STUDIA STACJONARNE:
 
Logowanie do systemu „Elektronicznej Rejestracji Prac Dyplomowych" (UWAGA dla zabezpieczenia dostępu do swoich kont studenci przy pierwszym logowaniu powinni zmienić swoje hasło)
 

ZASADY WYBORU TEMATÓW I ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH
 przez studentów  kierunku Inżynieria Środowiska
Specjalność: INSTALACJE I URZĄDZENIA CIEPLNE I ZDROWOTNE (IUCZ)

 
A.     Dotyczy studentów studiów stacjonarnych

 
1. Zapisy odbywać się będą elektronicznie w systemie „okienkowym”. wg regulaminu zapisów online.
Maksymalna liczba prac dyplomowych, którą może prowadzić promotor nie może przekroczyć 10 prac magisterskich oraz 10 prac inżynierskich. Liczbę prac dyplomowych, którą w danym roku akademickim będzie mógł poprowadzić dany promotor określa dla niego indywidualnie Dyrektor ds. Kształcenia. Ilość prac przyznana przez Dyrektora ds. Kształcenia dla poszczególnych promotorów może być różna.

Regulamin zapisów online

 

1.1 Logowanie

Logowanie do systemu „Elektronicznej Rejestracji Prac Dyplomowych” odbywa się na  stronie internetowej pod adresem http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/s-40ZD/dyplomy/glowna.php Każdy student posiada z góry ustalone hasło oraz login, które umożliwiają mu korzystanie z systemu: login = nr indeksu (jeżeli numer indeksu zaczyna się od "0" to proszę pominąć zero wpisując login), hasło = nazwisko i pierwsza litera imienia (np. Jan Kowalski - hasło= kowaslkij). Student powinien, dla zabezpieczenia dostępu do swojego konta, zmienić hasło przy pierwszym logowaniu. Student nie ma możliwości zmiany loginu.
Jeżeli student loguje się do systemu po raz pierwszy, jest odsyłany na stronę z formularzem, gdzie proszony jest o podanie danych kontaktowych, które mają ułatwić kontakt opiekuna pracy ze studentem.
 

1.2. Odzyskiwanie hasła
W celu odzyskania zapomnianego hasła dostępu proszę wysłać email na adres jstudencka@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska i numeru indeksu. Nowe hasło można, najwcześniej w dniu następnym, odebrać osobiście w sekretariacie instytutu Ś-4 pokój H16 legitymując się dokumentem ze zdjęciem.
 

1.3 Zasady zapisów
Na podstawie średniej ocen z poprzedniego  roku studiów (dla studentów 1 roku studiów II stopnia piszących  prace magisterskie jest to średnia z toku studiów inżynierskich, a dla studentów 3 roku studiów I stopnia piszących prace inżynierskie jest to średnia z roku 2) tworzona jest lista rankingowa studentów. Lista ta jest uporządkowanym zbiorem studentów, w którym na podstawie średniej ocen podanej przez dziekanat WIŚ przyporządkowano kolejne numery. Studenci z listy rankingowej są dopuszczani do zapisów co 60 minut. Po zalogowaniu się do systemu od dnia określonego w terminarzu zapisów na prace dyplomowe student może sprawdzić swoją średnią ocen oraz wstępnie ustaloną datę i godzinę dopuszczenia do zapisów. Jeżeli student stwierdzi nieprawidłowość w podanej w systemie średniej ocen może do określonego w terminarzu zapisów złożyć w sekretariacie instytutu Ś-4 zaświadczenia z dziekanatu o średniej ocen co spowoduje uaktualnianie średniej ocen w bazie danych.
Zapisy trwają do 15 października dla prac magisterskich i do 15 września dla prac inżynierskich. Od określonego w terminarzu zapisów student po zalogowaniu do systemu otrzyma informację o średniej ocen z listy rankingowej i indywidualnym dniu i godzinie o której zostanie otwarty dla niego dostęp do zapisów. 
Od tego dnia studenci mogą również po zalogowaniu przeglądać zaproponowane przez poszczególnych promotorów tematy prac dyplomowych. Zapisy rozpoczną się w dniu wskazanym w terminarzu zapisów.
Student może wybrać tylko jeden temat pracy dyplomowej u jednego promotora.
Podczas trwania zapisów online student może zmienić temat pracy i promotora dowolną ilość razy, ale może wybierać tematy i promotorów z aktualnie dostępnego zbioru.
Po zakończeniu zapisów online czyli po 15 października dla prac magisterskich i po 15 września dla prac inżynierskich zmiana promotora pracy odbywa się w uzasadnionych przypadkach drogą formalną przez złożenie podania do Dyrektora Instytut Ś-4 ds. kształcenia.
 
 

2. W przypadku nie podjęcia żadnych czynności związanych z realizacją pracy dyplomowej w czasie jednego roku od daty 15 października temat pracy dyplomowej po konsultacji z promotorem  może zostać unieważniony.
 
B.     Dotyczy pracowników
 
1. Od 18 lutego do 18 marca każdego roku pracownicy chcący prowadzić prace dyplomowe po zalogowaniu do bazy powinni wprowadzić proponowane tematy prac dyplomowych.
 

2. Jeżeli w trakcie realizacji pracy dyplomowej zajdzie potrzeba modyfikacji zgłoszonego wcześniej tematu promotor może dokonać stosownej korekty w bazie danych. Modyfikacje są możliwe do daty obrony.
 

3. Maksymalna liczba prac dyplomowych, którą może prowadzić promotor nie może przekroczyć 10 prac magisterskich oraz 10 prac inżynierskich. Liczbę prac dyplomowych, którą w danym roku akademickim będzie mógł poprowadzić dany promotor określa dla niego indywidualnie Dyrektor ds. kształcenia. Ilość prac przyznana przez Dyrektora ds. kształcenia dla poszczególnych promotorów może być różna.

Pracownik może dodatkowo podjąć się prowadzenia sumarycznie (inż. + mgr) 10 prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych. Zapisy na dyplomy na studiach niestacjonarnych odbywają się w dotychczasowym systemie poprzez zapisy do zeszytu w sekretariacie.

 
Terminarz zapisów na prace dyplomowe:
STUDIA STACJONARNE:
Od 18 lutego do 18 marca  pracownicy chcący prowadzić prace dyplomowe, po zalogowaniu do bazy, powinni wprowadzić proponowane tematy prac dyplomowych.
Od 27 marca  - student po zalogowaniu może sprawdzić swoją średnią ocen oraz wstępnie ustaloną datę i godzinę dopuszczenia do zapisów.
Do 11 kwietnia  student może złożyć w sekretariacie Instytutu Ś-4 zaświadczenia z Dziekanatu o średniej ocen, co spowoduje uaktualnienie średniej ocen w bazie danych.
Od 15 kwietnia  roku student po zalogowaniu do systemu otrzyma informację o średniej ocen z listy rankingowej i indywidualnym dniu i godzinie, o której zostanie otwarty dla niego dostęp do zapisów.
Od 15 kwietnia  student może po zalogowaniu przeglądać zaproponowane przez poszczególnych promotorów tematy prac dyplomowych.
19 maj  rozpoczęcie zapisów.
15 wrzesień zamknięcie zapisów dla prac inżynierskich.
15 październik zamknięcie zapisów dla prac magisterskich.
 
STUDIA NIESTACJONARNE:
Od 18 lutego do 18 marca pracownicy chcący prowadzić prace dyplomowe zgłaszają tematy w formie papierowej i elektronicznej do sekretariatu Instytutu.
Od 15 kwietnia  studenci mogą przeglądać zaproponowane tematy na stronie internetowej Instytutu.
Od 15 maja  studenci mogą zapisywać się na dyplomy do zeszytu w sekretariacie Instytutu.
15 październik zamknięcie zapisów.
 
REGULAMIN OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 

1. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego połączonego z obroną pracy jest możliwe po zaliczeniu ostatniego semestru studiów.
 

2. Obrony prac dyplomowych  zgodnie z regulaminem studiów odbywają się w terminie do 2 miesięcy (60 dni) od daty złożenia jej przez studenta, nie wliczając okresu wakacji (lipiec, sierpień).
 

3.  Student zobowiązany jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem obrony (np. dla obrony w piątek jest to piątek poprzedniego tygodnia) zarejestrować się elektronicznie na wybrany termin obrony wypełniając formularz zgłoszenia i złożyć pracę w sekretariacie instytutu Ś-4 Houston pokój numer 16. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu ds. Kształcenia może zezwolić na zarejestrowanie się w terminie późniejszym.

 
 4. Przed zarejestrowaniem się na obronę w Instytucie zarejestrować pracę dyplomową w Dziekanacie Wydziału IŚ.
 

5. Rejestrując się na obronę należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Ś-4 pok. H16, najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem obrony pracę dyplomową zarejestrowaną w Dziekanacie Wydziału IŚ wraz z załacznikami podanymi na stronie internetowej wydziału.
 

6.   Na 4 dni przed planowaną obroną zostanie podana do wiadomości lista dopuszczonych do obrony i godzina obrony.
 

7. Studenci dopuszczeni do obrony są zobowiązani do przesłania prezentacji dyplomowej na adres: prezentacje.dyplomy.s4@gmail.com najpóźniej do godziny 9.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień obrony (np. dla obrony w piątek jest to godz. 9.00 w czwartek, dla obrony w poniedziałek jest to godz. 9.00 w piątek). Prezentacje mają być wysyłane w formacie ppt lub pdf. Sekretarz obron przyjmuje przesłane prezentacje i instaluje je na komputerze w sali obron. Jako zabezpieczenie studenci są zobowiązani przynieść w dniu obrony prezentację na pamięci USB (PenDrive).
 
 

Dyplomy